Consorcio Interuniversitario do Sistema Universitario de GaliciaPROCESOS SELECTIVOS


Convocatoria de estabilización - CISUG

(Galego)
(Castellano)

Publicación da OEP:

DOG Núm. 103 (Martes, 31 de maio de 2022) - Resolución do 25 de maio de 2022 pola que se publica a oferta de emprego público desta universidade e dos seus entes adscritos para o ano 2022.

Bases da convocatoria:

CISUG (Mércores, 7 de decembro de 2022) - Bases da convocatoria detalladas.

DOG Núm. 245 (Martes, 27 de decembro de 2022) - Resolución do 7 de decembro de 2022, pola que se convoca o proceso selectivo para cubrir, polo sistema de acceso libre, as prazas de persoal laboral fixo do Consorcio Interuniversitario do Sistema Universitario de Galicia (en diante CISUG) do marco de estabilización de emprego temporal.

CISUG (Luns, 27 de febreiro de 2023) - Relación provisional de persoas aspirantes admitidas e excluídas en PDF.

DOG Núm. 55 (Luns, 20 de marzo de 2023) - Resolución do 27 de febreiro de 2023 pola que se aproban e se fan públicas as listas provisionais de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo, polo sistema de acceso libre, ás prazas de persoal laboral fixo no marco de estabilización de emprego temporal.

CISUG (Xoves, 16 de marzo de 2023) - Resolución dos tribunais cualificadores en PDF.
 
DOG Núm. 58 (Xoves, 23 de marzo de 2023) - Resolución do 16 de marzo do 2023 pola que se nomea o tribunal cualificador das probas selectivas para o acceso, polo sistema de ingreso libre, ás prazas de persoal laboral fixo no marco de estabilización de emprego temporal.

CISUG (Mércores, 12 de abril de 2023) - Relación definitiva de persoas aspirantes admitidas e excluídas en PDF.

DOG Núm. 74 (Martes, 18 de abril de 2023) - Resolución do 12 de abril de 2023 pola que, rematado o prazo de reclamacións en relación coas listas provisionais, se aproban e se fan públicas as listas definitivas de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo, polo sistema de acceso libre, para o acceso a prazas de persoal laboral fixo no marco de estabilización do emprego temporal.

Publicación de la OEP:

DOG Núm. 103 (Martes, 31 de mayo de 2022) - Resolución de 25 de mayo de 2022 por la que se publica la oferta de empleo público de esta universidad y de sus entes adscritos para el año 2022.

Bases de la convocatoria:

CISUG (Mércores, 7 de diciembre de 2022) - Bases de la convocatoria detalladas.

DOG Núm. 245 (Martes, 27 de diciembre de 2022) - Resolución de 7 de diciembre de 2022 por la que se convoca el proceso selectivo para cubrir, por el sistema de acceso libre, las plazas de personal laboral fijo en el marco de estabilización de empleo temporal.

CISUG (Lunes, 27 de febrero de 2023) - Relación provisional de personas aspirantes admitidas y excluídas en PDF.

DOG Núm. 55 (Lunes, 20 de marzo de 2023) - Resolución de 27 de febrero de 2023 por la que se aprueban y se hacen públicas las listas provisionales de personas admitidas y excluidas en el proceso selectivo, por el sistema de acceso libre, a las plazas de personal laboral fijo en el marco de estabilización de empleo temporal.

CISUG (Jueves, 16 de marzo de 2023) - Resolución de los tribunales cualificadores en PDF.
 
DOG Núm. 58 (Jueves, 23 de marzo de 2023) - Resolución de 16 de marzo de 2023 por la que se nombra al tribunal calificador de las pruebas selectivas para el acceso, por el sistema de ingreso libre, a las plazas de personal laboral fijo en el marco de estabilización de empleo temporal.

CISUG (Miércoles, 12 de abril de 2023) - Relación definitiva de persoas aspirantes admitidas y excluídas en PDF.

DOG Núm. 74 (Martes, 18 de abril de 2023) - Resolución de 12 de abril de 2023 por la que, finalizado el plazo de reclamaciones en relación con las listas provisionales, se aprueban y se hacen públicas las listas definitivas de personas admitidas y excluidas en el proceso selectivo, por el sistema de acceso libre, para el acceso a las plazas de personal laboral fijo en el marco de estabilización del empleo temporal.


CISUG (Xoves, 27 de abril de 2023) - Praza de xestor/a de documentación - Puntuacións.
CISUG (Xoves, 27 de abril de 2023) - Praza de xestor/a de documentación - Proposta provisional.

CISUG (Mércores, 10 de maio de 2023) - Praza de xestor/a de documentación - Corrección de erros.
CISUG (Mércores, 10 de maio de 2023) - Praza de técnico/a superior en informática - Puntuacións.
CISUG (Mércores, 10 de maio de 2023) - Praza de técnico/a superior en informática - Proposta provisional.

CISUG (Mércores, 31 de maio de 2023) - Praza de xestor/a de documentación - Proposta definitiva.
CISUG (Mércores, 31 de maio de 2023) - Praza de técnico/a superior en informática - Proposta definitiva.CISUG (Xoves, 15 de xuño de 2023) - Relación de contratación de persoal laboral fixo en PDF.

DOG Núm. 117 (Mércores, 21 de xuño de 2023) - Resolución do 15 de xuño de 2023 pola que se contrata persoal laboral fixo nas categorías profesionais de técnico/a superior diplomado/a en informática e de xestor/a de documentación, ambas do grupo II, en virtude da convocatoria anunciada pola Resolución do 7 de decembro de 2022 no marco de estabilización de emprego temporal.

CISUG (Jueves, 15 de junio de 2023) - Relación de contratación de persoal laboral fixo en PDF.

DOG Núm. 117 (Miércoles, 21 de junio de 2023) - Resolución de 15 de junio de 2023 por la que se contrata personal laboral fijo en las categorías profesionales de técnico/a superior diplomado/a en informática y de gestor/a de documentación, ambas del grupo II, en virtud de la convocatoria anunciada por la Resolución de 7 de diciembre de 2022 en el marco de estabilización de empleo temporal.
( Voltar ao índice )


http://www.cisug.gal

(SITIO WEB BAIXO CONSTRUCCION)